0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Eylül – Ekim, 2018

Eylül – Ekim, 2018

ÖZEL ERYETİŞ REİS
DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ
VELİ ve ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

OKULUN TARİHÇESİ

Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2007 tarih ve 6081 sayılı onayı ile 2007-2008 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren faaliyete başlamıştır.
Uluslararası anlaşmalar uyarınca denizcilik eğitimi veren kurumların Denizcilik Müsteşarlığı tarafından denetlenmesi ve yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda okulumuz da 2009 yılında Denizcilik Müsteşarlığı’nca denetlenmiş ve Gemi Yönetimi dalında eğitim vermek üzere yetkilendirilmiştir.
Kurulduğu 2007 yılında sadece 9. Sınıfa aldığı 5 öğrenci ile eğitim hayatına atılan okulumuz 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonunda da ilk mezunlarını vermiştir.
Öğrenci sayısıyla birlikte ihtiyaçları da artan okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren mevcut binaya üç yeni kat ilave ederek öğrenci kapasitesini 276’ya çıkarmıştır.

OKULDA VERİLEN EĞİTİM VE SONRASI :

Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu statüsünde eğitim veren 4 yıllık bir Denizcilik Meslek Lisesi’dir. Denizcilik, meslek eğitiminde bir alan olup bu alanın içinde değişik dallar vardır. Okulumuzda bu dallardan sadece Gemi Yönetimi dalında eğitim verilmektedir. Gemi Yönetimi dalından mezun olan öğrenciler, gemilerde Güverte Vardiya Zabiti olarak görev yapabilirler.
Okulumuzdan mezun olan öğrenciler bir üst öğrenim kurumuna devam edebilecekleri gibi çalışma hayatına da atılabilirler.

1.Bir Üst Öğrenim Kurumuna Devam Etme:

Öğrenciler Denizcilik Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra mevcut Yüksek Öğrenim mevzuatı çerçevesinde yapılan sınavlarda aldıkları puanlara bağlı olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu veya 4 yıllık fakültelere devam edebilirler.

2.Çalışma Hayatına Atılma:

Bir üst öğrenim kurumuna devam etmek istemeyen ya da bunun için gerekli şartları sağlayamayan mezunlar, gemilerde çalışma hakkına sahiptirler. Bunun için ilk şart bir gemide 1 yıl Açık Deniz Stajı yapmaktır. Stajını tamamlayan mezunumuz Güverte Vardiya Zabiti ehliyeti almak üzere bağlı olduğu Liman Başkanlığına başvurur. Bu kapsamda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar 500-3000 GT’luk gemilerde Güverte Vardiya Zabiti olarak çalışabilecek şekilde ehliyet alırlar.
Ayrıca 3 yıllık fiili Güverte Vardiya Zabitliği görevinden sonra İngilizce Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)’ndan 70 puanı aşanlar Uzakyol Vardiya Zabitliğine geçme hakkı kazanabilirler.( Mesleki sınava da girmek koşulu ile.)
Uzakyol Vardiya Zabiti olmanın anlamı, tonaj sınırlaması olmadan her tonajdaki gemide çalışabilme ehliyetine sahip olmaktır.

Bir üst öğrenim kurumuna yerleşemeyen ve ehliyet sınavında da başarısız olan mezunlar istedikleri taktirde herhangi bir sınava girmeden her tonajdaki gemilerde Gemici olarak çalışabilirler.

MESLEKİ EĞİTİM :

Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi bir meslek lisesi olmanın doğal sonucu olarak mesleki eğitime büyük önem vermektedir. Okulumuz mevzuatın öngördüğü simülatör ve laboratuarlar kısa sürede tamamlanmış ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan denetim sonucunda denizcilik eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.
Okulda kurulan laboratuarlara ilave olarak kurulması büyük maliyet gerektiren ve ortak kullanımları daha ekonomik olan bazı eğitim tesisi ihtiyacını karşılamak üzere İTÜ Denizcilik Fakültesi ile protokol yapılmıştır. Bu protokol kapsamında Yüzme Eğitimi, Uygulamalı Yangın Eğitimi, Küçük Deniz Araçlarını kullanma eğitimi gibi eğitimler Denizcilik Fakültesi tesislerinde yapılmaktadır.
Okulumuz tesislerin yanı sıra onlara can veren eğitici kadrosuna da büyük önem vermektedir. Denizcilik alanında olduğu kadar eğitim hayatında da tecrübeli olan öğretmenlerimiz öğrencilerimize denizcilik mesleğini en iyi şekilde öğretmek üzere tüm bilgi ve tecrübelerini kullanmaktadırlar.
Sonuç olarak Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi gerek eğitim olanakları ve gerekse kadrosu ile Mesleki eğitimde iddialı bir konumdadır. Bu iddiamızı, mezun ettiğimiz öğrencilerin mesleki alanda göstereceği başarılarla kanıtlamak en büyük hedefimizdir.

SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ :

Öğrencilerin Sınıf Geçme ve Sınav işlemleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu bölümde söz konusu yönetmelikten önemli maddelerden alıntılar yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yönetmeliğin tamamını MEB internet sitesinden bulabilirsiniz.
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu puanlar 5’li veya 10’lu not sistemine uyarlanmaz.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez

Her dersten her yarıyılda en az 2 yazılı sınav yapılır. Sınavlardan alınan puanlar ile yine her yarıyıl verilen performans puanlarının aritmetik ortalamaları yarıyıl puanını oluşturur. İki yarıyılın ortalaması o dersin yılsonu puanıdır. Yılsonu puanı 50’nin üzerinde olanlar o dersten sınıf geçmiş sayılırlar.
Burada performans puanlarının önemini vurgulamak istiyoruz. Performans puanları yazılı sınav puanları ile aynı ağırlığa sahiptir. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle sınavdan başarılı olamayan öğrenciler için önemli bir fırsattır. Performans puanlarının biri verilen bir ödevin karşılığı olan puan olup diğeri tamamen öğrencinin dersteki davranışlarına ve derse olan ilgisine bağlı olarak öğretmen kanaatidir. Yani ödevini zamanında ve yeterli seviyede veren, öğretmeni üzerinde olumlu kanaat bırakan öğrencinin sınıf geçmesi diğerlerine oranla çok daha kolaydır.
Öğrencinin yıl sonunda sınıf geçebilmesi için aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması gerekir;
1. Her bir dersin yılsonu puanı (iki yarıyıl puanının ortalaması) 50’nin üzerinde ise öğrenci sınıfını geçer.
2. Tüm derslerin ağırlıklı ortalaması 50’nin üzerinde ise öğrenci zayıf dersleri olsa bile “Not Ortalaması” ile sınıf geçer. Ağırlıklı ortalama; her dersin yılsonu puanının ayrı ayrı haftalık ders sayısı ile çarpılması, toplamlarının alınması ve çıkan değerin haftalık ders sayısına ( 9. Sınıflar için 36, 10. Sınıflar için 43….) bölünmesi ile elde edilir. Ancak bu şekilde sınıf geçildiğinde zayıf dersleri arasında “Başarılması Zorunlu Dersler” var ise o derslerden sorumlu olarak geçer. Bu dersler tüm sınıflar için Dil ve Anlatım dersi ile ayrıca 10. Sınıflarda Denizde Güvenlik, 11. Sınıflarda Seyir, 12. Sınıflarda İşletmelerde Meslek Eğitimi dersleridir.
3. Ağırlıklı Puan Ortalaması 50’nin altında kalan öğrenciler, başarısız ders sayısı 3 ve daha az ise yine o derslerden sorumlu geçerler. Netice olarak; ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olan ve zayıf ders sayısı 3’ten fazla olan öğrenciler direk sınıf tekrarına kalırlar. (Ortalama Yükseltme Sınavı uygulaması kaldırılmıştır.)
Burada Sorumlu sınıf geçme konusunu biraz açalım. Bir öğrenci herhangi bir ders veya dersten (en fazla 3 ders olabilir.) sorumlu olarak geçmişse, o derslerden her iki yarıyılın ilk haftalarında yapılan Sorumluluk Sınavlarına girmek ve mezun oluncaya kadar bu sınavlardan 50’nin üzerinde bir puan almak zorundadır. Bunu başaran öğrencinin o dersten sorumluluğu kalkar.
Tüm derslerden ayrı ayrı 50’nin üzerinde puan olan öğrencilerden ağırlıklı ortalaması 70 ve üzerinde olanlar Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar Takdir Belgesi alırlar. Takdir ve Teşekkür belgeleri her yarıyıl için ayrı ayrı hesaplanır ve verilir.
Sayın veliler,
Buraya kadar sizlere sınıf geçme sisteminin önemli maddelerini kısaca özetlemeye çalıştık. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyoruz; okulumuz bir meslek lisesi olup öğrencinin öncelikle görevi bir şekilde 50 ortalama tutturarak sınıf geçmek olmamalıdır. Öncelik her zaman “Öğrenmek” olmalıdır. Nitekim mezunlarımız mesleklerini yapabilmek için mevzuat gereği Ehliyet Sınavlarına girerler. Bu sınavlarda başarılı olmanın tek yolu mesleki bilgileri tam olarak almaktan geçmektedir. Bu düşünceden hareketle öğrencilerimize sınıf geçmenin gerekli şart olduğu ve fakat yeterli olmadığını anlatmak amacıyla şu sloganı sık sık tekrarlıyoruz;
“ 50 ile mezun olursanız lise mezunu olursunuz, en az 70 ile mezun olursanız DENİZCİ olursunuz.”

Devam-Devamsızlık :

Öğrenci başarısında okula devamsızlıkta ne kadar olumsuz etki yaptığı tartışılmaz bir olgudur. Bu düşünceden hareketle bu konuda sizlere ilk tavsiyemiz öğrenciye tanınan devamsızlık süresini “kullanılması gerekli” olan bir süre olarak değerlendirmeyiniz. Bu süre sizlere gerçekten geçerli mazeretleriniz için tanınmıştır. Sadece mecbur olduğunuz kadarını kullanınız.
Öğrencinin bir yılda özürlü ve özürsüz devamsızlıklarının toplamı 30, sadece özürsüz devamsızlıklarının toplamı 10 günü tamamladığında sınıfta kalmış sayılır. Bu süre; uzun süreli olup heyet raporu ile belgelendirilen hastalıklarda 60 güne kadar çıkmaktadır. Okula gelmeyen öğrencilerin velileri gelmediği gün/günler için doktor raporu veya mazeret dilekçelerini 5 iş günü içinde okula ulaştırdıkları durumda devamsızlıkları “Özürlü Devamsızlık” sayılır, aksi takdirde “Özürsüz Devamsızlık” sayılır. Ayrıca sabah ilk derse 10 dakikadan daha fazla geç kalan öğrenci yarım gün Özürsüz Devamsızlık yapmış olur ve bu Özürlü Devamsızlığa dönüştürülemez. Bu nedenle öğrencinin zamanında okula gelmesini sağlayınız. Bunu sağlamanın birinci koşulu öğrencinin olası gecikmelere karşı en az ders başlangıç zamanından 15 dakika önce okulda olacak şekilde planlama yapmasıdır.

ÖDÜL VE DİSİPLİN SİSTEMİ :

Eğitim sisteminde “Ödül” ve “Disiplin” birlikte yürütülen iki olgudur. Bu yüzdendir ki ilgili kurulun adı “Ödül ve Disiplin Kurulu”dur. Okulumuzda bu iki olgunun ikisine de büyük önem verilmektedir. Ödül sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği Takdir, Teşekkür ve Onur Belgelerine ilave olarak her ay 1 veya 2 öğrencinin “Ayın Örnek Öğrencisi” seçilerek belgelendirilmesi, yıl sonunda sınıf birincilerinin ödüllendirilmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır.
Denizcilik bir yaşam biçimi olup temeli “Disiplin”dir. Bu düşünceden hareketle öğrencilerimize okul hayatı süresince disiplinli çalışma, disiplinli yaşama alışkanlığı kazandırmak üzere tüm tedbirler alınmaktadır. Siz velilerimizin de bizimle aynı düşüncede olmanız ve destek vermeniz en büyük dileğimizdir.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde Ödül ve Disiplinle ilgili ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Biz bu konuda önemli olarak değerlendirdiğimiz hususlara kısaca değinmek istiyoruz.
1. Öğrencilerimiz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen üniformaları giymek zorundadır. Bu üniformalar beynelmilel olup tüm dünya denizcilerini temsil etmektedir. Dolayısıyla üniformanın eksiksiz, doğru ve temiz olarak giyilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Öğrencilerin üniformalarının eksiksiz olarak temin edilmesi ile doğru ve temiz giyilmesi konusunda tüm velilerimizin gayret ve desteklerini özellikle rica ediyoruz.
2. Okula zamanında gelmek ve devamsızlık günlerini asgari seviyede tutmak eğitimin kesintisiz olması bakımından çok önemlidir. Her ne kadar öğrencinin 10 güne kadar mazeretsiz ve toplam olarak 30 gün devamsızlık yapma hakkı varsa da bu süreler önemli ihtiyaçların karşılanması için verilmiştir. Takdir edersiniz ki bir konunun öğrenilmesinin en kolay yolu o konuyu öğretmenden dinlemek ve anlamaktır. Öğrenci okula gelmediği her gün için yaklaşık 8 ders saatinden geri kalmakta ve o gün anlatılan konuları öğrenmek için en az o kadar zaman ayırması gerekmektedir. Ayrıca okula geç gelen öğrenci geç kaldığı süre kadar dersi kaçırdığı gibi, derse ortasından girdiğinde hem arkadaşlarının hem de öğretmenin konsantrasyonunu bozmakta ve dersin işleyişini olumsuz olarak etkilemektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerle öğrencinizin okula her gün dersin başlamasından 10-15 dakika önce gelmesi ve devamsızlıklarını en az seviyede tutulması yönünde gerekli tedbirleri almanız öğrencinin başarısı için çok önemlidir.
3. Yaş grubu olarak öğrencilerde sigara içmeye karşı bir meyil oluşmakta ve biraz da birbirlerinden etkilenmeleri sonucunda sigara önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunla baş etmek üzere yardımlarınız ve desteğiniz bizim için çok önemlidir.
4. Cep telefonları günümüzde öğrencilerin “olmazsa olmazı” durumunda. Ancak eğitim sisteminde de öğrencinin dikkatini dağıtması, dersin işleyişini bozması gibi nedenlerle sakıncaları bulunmaktadır. Bu nedenle mümkünse öğrencilerin cep telefonlarını okula getirmemelerini, getirmesi gerekiyorsa akşam tekrar almak üzere okul idaresine teslim etmesini istiyor ve bu konuda da anlayış ve yardımlarınızı bekliyoruz.
5. Öğrencilerin öğrenimleri süresince alabileceği ödül ve cezalara ilişkin bilgileri de şu şekilde özetleyebiliriz.
6. Tüm derslerden başarılı olan, disiplin cezası almamış olan öğrencilerden her bir yarıyıl ağırlıklı ortalama puanı 70,00-84,99 arasında olanlar Teşekkür Belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar Takdir Belgesi almaya hak kazanırlar. Tüm lise öğrenimi süresince en az 3 yıl her iki yarıyılda da Takdir Belgesi alanlar Üstün Başarı Belgesi alırlar.
7. Ayrıca davranışları ile arkadaşlarına örnek olan, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının takdirini kazanan öğrencilere Onur Belgesi verilir.
8. Olumlu ve örnek davranışları ayrıca ödüllendirmek üzere okulumuza özel bir uygulama ile her ay 1-2 öğrenci Ayın Örnek Öğrencisi olarak seçilir, seçilen öğrencilere belge verilir ve isimleri okul internet sitesinden yayınlanır.
Her tür başarı belgesi öğrencilere tüm öğrencilerin huzurunda ve törenle verilmek suretiyle onurlandırılırlar.
9. Hak edenlerin ödüllendirildiği bir kurumda gerektiğinde disiplin kurallarının da işletilmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda ayrıntılı bilgi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. Bunlardan önemlilerini de şu şekilde özetlenebilir:
10. Öğrencilere işledikleri bir disiplin suçu karşılığında Kınama, Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma, Okul Değiştirme ve Örgün Eğitim Dışına Çıkartılma cezalarından birisi verilir. İlk iki ceza Okul Ödül ve Disiplin Kurulu tarafından, Okul Değiştirme cezası İlçe Disiplin Kurulu tarafından, Örgün Eğitim Dışına Çıkartılma cezası ise İl Disiplin Kurulu tarafından verilir.
11. Öğrenci lise öğrenimine 100 tam Davranış Puanı ile başlar, Kınama cezası aldığında 10, Kısa Süreli Uzaklaştırma aldığında ise 20 puan düşürülür. Yıl sonunda Davranış Puanı düşürülen öğrencilerin durumları Öğretmenler Kurulunca değerlendirilir ve uygun görülenlerin puanları iade edilerek aldıkları cezalar kaldırılır ve e-okul sisteminden silinir. Disiplin cezası alan öğrenciler Takdir ve Teşekkür belgesi alamazlar ve mezun oldukları yıl sonunda Davranış Puanı 100 olmayan öğrenciler derslerinin ağırlıklı ortalamaları en yüksek olsa bile Dönem Birincisi olamazlar.

YAZLIK VE KIŞLIK ÜNİFORMA LİSTESİ

YAZLIK ÜNİFORMA
SIRA NO CİNSİ MİKTARI
1 Uzun Kollu Beyaz Elbise 1 Takım
2 Kısa Kollu Beyaz Üniforma 2 Takım
3 Beyaz Ayakkabı 1 Çift
4 Şapka 1 Adet
5 Beyaz Kemer ve toka 1 Adet
6 Beyaz Çorap 3 Çift
7 İspalet/Apolet 2 Çift

KIŞLIK ÜNİFORMA
SIRA NO CİNSİ MİKTARI
1 Koyu Lacivert Üniforma 1 Takım
2 Pantolon 1 Adet
3 Beyaz Gömlek 3 Adet
4 Siyah Kravat 2 Adet
5 Siyah Kemer ve toka 1 Adet
6 Siyah Çorap 3 Çift
7 Siyah Ayakkabı 1 Çift
8 Kazak 1 Adet
9 Mont 1 Adet
10 Kaput (Kaban) 1 Adet
11 Apolet/ İspalet 2 Çift